ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಮಕ್ಕಳ ಮನರಂಜಿಸಲು ಸರಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಬಣ್ಣ, ಬಣ್ಣದ ಚಿತ್ತಾರಗಳು